Μηχανικός Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης

Home   /   Μηχανικός Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης

Η παροχή υπηρεσιών Μηχανικού Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης(ή μηχανικού εφαρμογής και τήρησης των διατάξεων που αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας όπως είναι ο πλήρης τίτλος) είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία για πολλές μεταποιητικές επιχειρήσεις  (Β.Δ 16-3-50 και 4-11-53 και Π.Δ. 902/75) και η υποχρέωση αυτή αναφέρεται στην απόφαση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

Εφόσον μια δραστηριότητα εμπίπτει στις παραπάνω διατάξεις, στο στάδιο αδειοδότησης της και συγκεκριμένα κατά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, υπάρχει υποχρέωση υποβολής της δήλωσης ανάθεσης – ανάληψης καθηκόντων Μηχανικού Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης.

 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι επιχειρήσεις της μεταποίησης που ο μηχανολογικός εξοπλισμός τους ξεπερνά τα 22 Kw στην κινητήρια ισχύ και 50kw στην θερμική.

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε εγκαταστάσεις που υποχρεούνται στην ανάθεση καθηκόντων Μηχανικού Επίβλεψης:

 • Βιομηχανίες μεταλλευμάτων, μετάλλου, ξύλου και των προϊόντων αυτών
 • Κλωστοϋφαντουργικές βιομηχανίες και βιομηχανίες ειδών ιματισμού βαμβακουργεία εριουργεία, µεταξοβιοµηχανίες, βιομηχανίες τεχνητών ινών, και λοιπά συναφή
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ειδών διατροφής (αλευροβιομηχανίες, βιομηχανίες ζυμαρικών, οινοπνευματοποιεία, ποτοποιεία, ελαιοτριβεία, σπορελαιοουργεία, υδρογονώσεις, ζυθοποιεία, κλπ.)
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας χημικών προϊόντων (βιομηχανίες χημικών λιπασμάτων, χαρτοβιομηχανία, βιομηχανίες οξέων και αλάτων, υαλουργεία, βιομηχανίες χρωμάτων ανιλίνης, κλπ.)
 • Εγκαταστάσεις δομικών υλών τσιµεντοποιεία, ασβεστοποιεία, πλινθοκεραµοποιεία, εργοστάσια επεξεργασίας µαρµάρων, εργοστάσια κατασκευής µμονωτικών υλικών κλπ.).
 • Εγκαταστάσεις εκρηκτικών, εύφλεκτων και στερεών ή υγρών καυσίμων υλών (εγκαταστάσεις παραγωγής, επεξεργασίας, αποστάξεως, εναποθηκεύσεως και

διανομής υγρών ή αερίων καυσίμων υλών προς φωτισμό, θέρμανση, ή κίνηση,

κλπ. συναφή).

 • Εγκαταστάσεις μεταφοράς και εγκαταστάσεις φορτοεκφορτώσεως, οι μηχανοκίνητοι ανελκυστήρες, τα αντλιοστάσια, μηχανικές εγκαταστάσεις πάσης φύσεως εκτελέσεως τεχνικών έργων και λοιπά συναφή.
 • Εγκαταστάσεις καμίνων και κλιβάνων πάσης φύσεων και των συναφών συσκευών αυτών.
 • Εγκαταστάσεις υγιεινής (παραγωγή και διανομή θερμού ύδατος ή θερμού αέρος

προς θέρμανση, ψύξη, αερισμό και καθαρισμό του αέρος κλειστών χώρων).

 

Ο ρόλος του Μηχανικού Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς φέρει ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων της άδειας λειτουργίας, οι οποίες αφορούν θέματα:

 

 • Επίβλεψης σωστής λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Επίβλεψης της συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Ασφάλειας της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
 • Πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων.
 • Επίβλεψη της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας (απόβλητα, θόρυβος κλπ).
 • Επίβλεψης της συντήρησης δεξαμενών, λεβήτων, δοχείων πίεσης.
 • Τήρησης των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής των εργαζομένων.

Ο εργοδότης οφείλει να εφαρμόζει της παρατηρήσεις που  καταχωρούνται στο βιβλίο επίβλεψης, το οποίο θεωρείται από το Ειρηνοδικείο και τηρείται από τον Μηχανικό Επίβλεψης.

 

Αναλαμβάνουμε τα καθήκοντα του Μηχανικού Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης, για πάσης φύσεως δραστηριότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.