Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία OHSAS 18001

Το πρότυπο OHSAS 18001 είναι ένα διεθνές πρότυπο, που προσδιορίζει τις γενικές απαιτήσεις για τη εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, έτσι ώστε η κάθε επιχείρηση να εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των επαγγελματικών κινδύνων που την αφορούν, καθώς και στην επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Το πρότυπο OHSAS 18001 αποσκοπεί στην κάλυψη της υγείας και ασφάλειας στην Εργασία και όχι στην ασφάλεια προϊόντων ή διεργασιών.

Ένα Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001 μπορεί να εφαρμοστεί και να πιστοποιηθεί από όλες τις κατηγορίες των οργανισμών, ανεξάρτητα από το αντικείμενο τους, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν.

Οφέλη από την εφαρμογή του συστήματος:

  • στην αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των δυνητικών κινδύνων μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων μείωσης της
  • στη μείωση του κόστους από τα ατυχήματα (π.χ. αποζημιώσεις, νοσοκομειακή περίθαλψη).
  • επικινδυνότητας (σε αποδεκτά επίπεδα) και ελαχιστοποίησης των κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος
  • στην τελική μείωση των ατυχημάτων που συμβαίνουν σε μια επιχείρηση
  • στην επίτευξη συνεχών βελτιώσεων της επίδοσής της σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
  • στη συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία

 

Αναλαμβάνουμε την πλήρη εφαρμογή του προτύπου στην επιχείρηση σας με σκοπό την πιστοποίηση της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου OHSAS 18001.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας